KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 LẦN THỨ 19 - NHIỆM KỲ V (2023-2027)

Ngày 26/3/2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

LẦN THỨ 19 - NHIỆM KỲ V (2023-2027)

 

 

1. Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2023 lần thứ 19 - Nhiệm kỳ V (2023-2027)                            Tải về

 

2. Chương trình đại hội cổ đông năm 2023 lần thứ 19 - Nhiệm kỳ V (2023-2027)                                   Tải về

 

3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 lần thứ 19 - Nhiệm kỳ V (2023-2027)                  Tải về

 

4. Danh sách lập nhóm người tham gia đại hội cổ đông năm 2023 Nhiệm kỳ V (2023-2027)                 Tải về